Statut

Statut

 Statut „Lądeckiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego”

 Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: „Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne” (dalej Towarzystwo).

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Lądek-Zdrój (Plac Staromłyński 2/1, 57-540 Lądek-Zdrój). Dla realizacji celów statutowych towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Towarzystwo jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

Celem Towarzystwa jest:

1) popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3) podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii regionu, połączonej z informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,

4) uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach, które współpracują z Towarzystwem.

5) prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

6) organizowanie wystaw, wykładów, konferencji, pokazów,

7) udział w zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach,

8) prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy historycznej społeczeństwa oraz członków Towarzystwa,

9) czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii regionu,

10) integracja osób i środowisk zainteresowanych historią i kulturą regionalną,

11) poznawanie przeszłości rodziny, miejscowości, regionu, kraju,

12) upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem, krajem,

13) budzenie zainteresowania historią w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży,

14)  kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej,

15) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych,

16) inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta,

17) dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta,

18) pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności towarzystwa,

19) ochrona zabytkowych nagrobków oraz opieka nad mogiłami osób zasłużonych spoczywających na cmentarzach Gminy Lądek-Zdrój,

20) dokumentowanie starych nagrobków oraz popularyzacja wiedzy na ich temat,

21)  gromadzenie środków niezbędnych na konserwację i odbudowę nagrobków,

22) konserwację zabytków i eksponatów muzealnych oraz finansowe i osobowe wspieranie prac konserwatorskich – konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych,

23) nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy innymi towarzystwami, muzeami, instytucjami, których działalność związana jest z historią regionu i kraju, mających na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie dokumentacji i eksploracji.

24) promocja i organizacja wolontariatu.

§ 5

Towarzystwo realizuje swe cele poprzez:

1) prowadzenie działalności dydaktycznej – szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych,

2) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,

3) współpracę z instytucjami państwowymi, muzeami, towarzystwami, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą w zakresie zgodnym z celami Towarzystwa.

4) przygotowywanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne, określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Towarzystwa.

5) tworzenie programów edukacji regionalnej dla oświaty,

6) prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty,

7) organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków, w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych,

8) wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Towarzystwa,

9) gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć,

10)  inwentaryzację tablic pamiątkowych, pomników, miejsc pamięci, krzyży itp.,

11)  upamiętnianie osób i wydarzeń przez inicjowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci,

12)  inicjowanie i pomoc w nadawaniu imion szkołom, ulicom, placom,

13)  pomoc w opiece nad miejscami pamięci narodowej w gminie,

14) przeprowadzanie remontów starych nagrobków, przywracających im ich pierwotny wygląd,

15)  inspirowanie podejmowania prac konserwatorskich i remontowanie istniejących obiektów,

16) prowadzenie lustracji i stanu zachowania na cmentarzach Gminy Lądek-Zdrój,

17) popularyzowanie wiedzy o starych cmentarzach poprzez opracowania monograficzne i inne publikacje,

18) pomoc w organizacji imprez i uroczystości patriotycznych i rocznicowych,

19) realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

20) wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.

Rozdział 3

Członkowie Towarzystwa

§ 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych.

§ 7

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel polski, a także cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 8

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Założyciele Towarzystwa, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Towarzystwa, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Towarzystwa / wpisania Towarzystwa do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

§ 9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,

2) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

3) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa,

4) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Towarzystwa,

5) otrzymywać od władz Towarzystwa pomoc w realizacji statutowych zadań,

6) korzystać z urządzeń Towarzystwa,

7) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Towarzystwa.

 1. Członek Towarzystwa może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Towarzystwa.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) troszczyć się o dobro i rozwój Towarzystwa,

2) uczestniczyć w działalności Towarzystwa,

3) przestrzegać Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

4) opłacać regularnie składki.

§ 11

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:

1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,

2) wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,

3) wykluczenia z Towarzystwa.

 1. Wykluczenie z Towarzystwa może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok. Zarząd ma prawo w takiej sytuacji zamiast wykreślenia członka, zdecydować o zmianie jego statusu członkowskiego i przyznaniu mu statusu członka honorowego.
 2. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od jej doręczenia uchwały o odwołaniu wraz z jej uzasadnieniem.
 3. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków honorowych.

§ 12

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Towarzystwa, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Towarzystwa.

§ 13

Członka honorowego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 14

 1. Członkowie honorowi uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 2. Członkowie honorowi udzielają pomocy Towarzystwu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w walnych posiedzeniach.

Rozdział 4

Walne Zebranie Członków

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków programu działania Towarzystwa,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

3) udzielania Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

4) wybór Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa (4 letnia kadencja),

5) odwoływanie członków władz Towarzystwa,

6) uzupełnianie składu władz Towarzystwa, w tym Zarządu,

7) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 11 ust.3,

8) określenie wysokości składki członkowskiej,

9) dokonywanie zmian w Statucie,

10) decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa,

11) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

12) decydowanie o innych sprawach Towarzystwa nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 16

 1. Po zarejestrowaniu Towarzystwa Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany Zarząd na pierwszą kadencję.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt 1-5.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Towarzystwa.

 1. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 11 ust. 3, oraz w celu uzupełnienia składu władz Towarzystwa w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.
 2. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:

1) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

2) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-2,

3) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 4.

 1. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Towarzystwa na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 2. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 17

 1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Dopuszcza się możliwość udziału w obradach i głosowaniu przy użyciu nowych technologii (np. spotkanie na skypie, telekonferencja).
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2, z powodu braku wymaganego kworum, zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów, niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział 5

Zarząd Towarzystwa

§ 18

Zarząd składa się z 2 członków (prezesa oraz wiceprezesa).

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

6) ustalanie budżetu Towarzystwa,

7) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie, przy aprobacie wszystkich członków zarządu.

§ 21

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) upływu 4 letniej kadencji,

2) ustania członkostwa w Towarzystwie,

3) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,

4) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 75% członków Towarzystwa.

 1. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, po upływie 4 letniej kadencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
 2. Wybór nowego Zarządu musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu 4 letniej kadencji poprzednich władz Towarzystwa. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Towarzystwa ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Towarzystwa.

 Rozdział 6

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Towarzystwa,

2) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

3) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,

4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 16 ust. 5.

§ 24

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział 7

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 25

Majątek Towarzystwa powstaje z:

1) wpływów ze składek członkowskich,

2) wpływów z darowizn, spadków i zapisów,

3) wpływów z dotacji,

4) ofiarności publicznej,

5) dochodów z majątku Towarzystwa,

6) innych źródeł.

§ 26

Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest jeden członek zarządu (prezes lub wiceprezes). Wyjątkiem jest sprawozdanie finansowe towarzystwa, pod którym zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, podpisują się wszyscy członkowie zarządu.

Rozdział 8

Rozwiązanie Towarzystwa

§ 28

W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.